Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci 5-6 letnich " Palma Wielkanocna"

Organizator:
Przedszkole nr 39
ul. Opacka 12A
80-338 Gdańsk


Cele konkursu:
• poszerzenie wiedzy na temat tradycji Świąt Wielkanocnych
• rozwijanie inwencji twórczej
WARUNKI UCZESTNICTWA
• Prosimy o indywidualne, samodzielne wykonanie palmy wielkanocnej dowolną techniką.
• Prace będą oceniane w kategorii wiekowej 5-6 latków.
• Każda placówka może przesłać maksymalnie 3 palmy.
Do pracy należy dołączyć drukowaną informację zawierającą: imię, nazwisko i wiek
dziecka, adres i telefon przedszkola, imię i nazwiska nauczyciela, pod opieką którego praca
została wykonana
.
• Należy dostarczyć pisemna zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie i na
przetwarzanie danych osobowych dziecka.
• Organizator nie odsyła prac konkursowych i zastrzega sobie wszelkie prawa do nich.
• Prace należy nadsyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście.
• Termin nadsyłania prac upływa z dniem 22.03.2018r. Decyduje data stempla pocztowego.
• Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatorów konkursu.
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
www.przedszkole39oliwa.pl
• Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, pamiątkowe dyplomy dla
wszystkich uczestników oraz podziękowania dla przygotowujących ich nauczycieli.


Organizatorki:

Janina Fabich

Beata Mielnik

Prace konkursowe

prev next