ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH GDAŃSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IV  EDYCJI

KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „ KARTA BOŻONARODZENIOWA”.
Organizator:

Przedszkole nr39

ul. Opacka 12a

80-338 Gdańsk

Tel.(58)552-17-49

Strona internetowa: www.przedszkole39oliwa.pl

Koordynatorki:

Aleksandra Gloger 

Monika Czerwonka

Sylwia Bucka

Cele konkursu:

-kształtowanie i rozwijanie inwencji twórczej dzieci,

-zachęcanie do stosowania różnorodnych technik plastycznych,

-wspieranie akcji charytatywnej na rzecz hospicjum.

Regulamin:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z gdańskich przedszkoli. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4, i 5,6-latków.

2.Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 prace konkursowe ( po jednej z każdej kategorii wiekowej) .

3.Dzieci wykonują swoją pracę indywidualnie, wielkości karty pocztowej(tj. maksymalnie połowa arkusza formatu A4) dowolną techniką płaską.

4.Nadesłane prace powinny zawierać:

-imię ,nazwisko, wiek autora,

-nazwę, adres placówki,

-imię nazwisko nauczyciela, pod opieką którego praca została wykonana;

- zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka,(załącznik nr 1)

-listę zbiorczą autorów,(załącznik nr 2)

-wszystkie w/w informacje należy napisać DRUKOWANYMI LITERAMI.

5.Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do dnia O8.12.2017r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora.

6.Wszystkie praca konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Zostaną przekazane do Centrum Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Gdańsku.

7.Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci, w celach promocyjnych konkursu.

8.Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez komisję powołaną przez organizatora.

9.Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-samodzielność wykonania prac,

-pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,

-estetykę pracy.

10.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.przedszkole39oliwa.pl

11.Dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy


*ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „KARTA BOŻONARODZENIOWA”

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM „KARTA BOŻONARODZENIOWA” ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 39

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………

                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym pt. „Karta Bożonarodzeniowa”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r), w celach związanych z Konkursem oraz na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z jego udziałem w ww. konkursie.

……………………………..............

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 


*ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „KARTA BOŻONARODZENIOWA”

 

LISTA ZBIORCZA AUTORÓW PRAC W KONKURSIE PT.

„KARTA BOŻONARODZENIOWA”

 

Nazwa i adres placówki: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

L.P

Imię i nazwisko dziecka

 

Wiek dziecka

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI  KONKURSU "Kartka Bożonarodzeniowa":

3-4 LATKI

I miejsce Kurkowska Dorota p-le 59

II miejsce Zuzia Rompa p-le Puchatek

III miejsce Paweł Roehring p-le Kolorowe Gniazdko

Wyróżnienie: Zosia Brzezińska p-le 54

5-6 LATKI

I miejsce Aleksandra Bielińska p-le 84

II miejsce Julianna Mierzej p-le 84

III miejsce Julia Skibińska p-le 87

Wyróżnienie: Janek Kerth p-le 42